Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Overhalla kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. For den enkelte overhalling gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet, noe som har stor betydning i et folkehelseperspektiv. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og fellesskap, og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for et godt og inkluderende lokalsamfunn.
 

Formål

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert, aktivt og inkluderende kulturliv i Overhalla kommune.
 

Mottakere

Lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla. Lag og organisasjoner som er tilskuddsberettiget i flere kommuner får beregnet tilskudd ut fra medlemsmasse og aktivitet i Overhalla.
 

Tilskuddstyper

Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

  1. Inkluderingsarbeid (mangfold, integrering og bredde)
  2. Barn og ungdom
  3. Idrett
  4. Musikk/teater/kunst
  5. Eldre/funksjonshemmede
  6. Kulturvern
  7. Grendehus/kulturbygg
  8. Andre tiltak
     

Kategori 1-5:

Midlene fordeles etter følgende prioritering:

Aktivt inkluderingsarbeid (stikkord mangfold, integrering og bredde).

Tilskudd til lag/foreninger som prioriterer inkluderingsarbeid og driver/ønsker å drive aktivt inkluderende arbeid blant våre innbyggere, og som kan dokumentere tiltak/planer for slik type satsingsarbeid.

Tiltak for barn og unge.

Tilskudd til lag hvor hovedaktiviteten er for barn - tilskudd ut fra antall aktive medlemmer og mengde aktiviteter for barna i løpet av året.

Folkehelse (herunder tiltak med nytteverdi for flest mulig deltagere).

Spennende samarbeid mellom utradisjonelle parter.
 

Kategori 6, kulturvern:

Søkere innen denne kategorien vurderes særskilt.
 

Kategori 7, grendehus/kulturbygg:

Aktivitetsplan for året vedlegges og konkret beskrevet mengde aktivitet vil avgjøre tildeling av midler.

Følgende bygg er definert under grendehus/kulturbygg: Aunet, Solvoll, Melasalen, Gimle, Fridtun, Øysletta grendehus, Koltjønnhytta, Røde Kors hytta, utleiedel av Haugum Mølle.
 

Kategori 8, andre tiltak:

Søkere innen denne kategorien vurderes særskilt. Her søker lag som ikke faller inn under øvrige kategorier, samt nye tiltak og engangstiltak/prosjekter uansett kategori.
 

Saksbehandling

Søknadsskjema finnes digitalt kommunens hjemmeside, og vedtakene fattes av Enhetsleder for Kultur og samfunn.

Vedlegg som må følge søknaden er regnskap, årsmelding, budsjett og konkret aktivitetsplan. Bevilget tilskudd skal brukes i søknadsåret. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i 126 søknadsåret ta kontakt med Kulturkontoret og Enhetsleder for kultur og samfunn for nærmere avtale.