Hva gjør du som bruker/pasient?
Målgruppa er personer fra 0 til 100 år med sammensatte vansker eller som har uklare behov som ikke dekkes av en enkelt virksomhet.
Hvis du tenker at du har behov for hjelp til samordning av tjenester eller at du ønsker å vite mere om individuell plan eller koordinator kan du kontakte koordinerende enhet via telefon, e-post eller ved personlig oppmøte. Du kan også henvende deg til den kommunale virksomheten du har jevnlig kontakt med, og de vil hjelpe deg til kontakt med koordinerende enhet. Alternativt kan du søke direkte.

Søknadsskjema
Individuell plan eller koordinator.

Individuell plan og koordinator
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan ha rett til individuell plan eller å få utpekt en koordinator.
Individuell plan er et samarbeidsdokument mellom bruker/pasient og hjelpeinstansene. Retten til Individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men er et dokument som skal bidra til at du opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i din hverdag. Planen skal ikke utarbeides uten samtykke fra den det gjelder.
Koordinator er en person som har ett spesielt ansvar for å hjelpe deg med å samordne dine tjenester.
Koordinerende enhet behandler søknader om individuell plan og koordinator.

Hva betyr koordinerende enhet for deg som bruker/pasient?
Du som bruker/pasient skal i praksis oppleve én dør inn til hjelpeapparatet, i stedet for selv å måtte ta kontakt med mange virksomheter. Koordinerende enhet skal samordne tiltak for personer med sammensatte behov som trenger støtte fra flere kommunale virksomheter, og skal også være et kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten.
 

Kontakt oss
Koordinerende enhet

Postadresse
Overhalla kommune v/koordinerende enhet
Ferjemannsvn. 6, 7863 Overhalla

Besøksadresse
Overhalla helsesenter, Ferjemannsvn. 6, 7863 Overhalla
 

Aktuelt lovverk


Mer om Rehabilitering