Vi har fått nye regler for personvern i Norge og nye digitale systemer som resultat av generell samfunnsutvikling, noe som har resultert i at vi nå innfører nye rutiner som må følges for våre barnehager og skoler. Dette gjør vi for å sikre at kommunikasjon/informasjon skjer i henhold til gjeldende lovverk til beste for alle parter.
 

Vår rutine bygger på rundskriv fra departementet F-036-98 og omfatter:

 • Digital og analog daglig kommunikasjon (meldinger, brev, e-post og tilgang til opplysninger i oppvekstsystem).
 • Utviklingssamtaler og foreldremøter.
 • Arrangementer i barnehagene og skolenes regi.

I vårt oppvekstsystem VIGILO, får vi gjennom folkeregisteret jevnlig oppdatering med hensyn til hvor barn i barnehager og elever i skolene og deres foreldre/foresatte bor.

 1. For de barn/elever der foreldrene bor sammen, vil begge foreldre få digital og annen informasjon fra barnehagen/skolen og trenger ikke å gjøre annet enn å lese dette dokumentet.
 2. Hvis foreldrene ikke bor sammen, må barnehagen og skolen ha foreldrene sin hjelp til å få en korrekt oversikt over familiens situasjon, slik at barnehagen og skolen kan forholde seg til dette i henhold til gjeldende retningslinjer fra departementet. Du finner skjemaet her. Det må fylles ut!
  Rutinen vi innfører innebærer at kun den av foreldrene som barnet/eleven bor sammen med i henhold til registrert bosted, vil få digital og annen informasjon, inntil familiesituasjonen er avklart. Dette blir gjort for å sikre at opplysninger ikke blir gitt på feil grunnlag, noe ingen ønsker skal skje!

Ved samlivsbrudd (mellom foreldre), er det viktig at barnehagen og/eller skolen straks får beskjed om dette, slik at skjema knyttet til familiesituasjonen fylles ut og underskrives. I noen tilfeller kan et samlivsbrudd føre til at en av foreldrene ikke lenger skal ha fortløpende oppdatering fra barnehage og skole. Hvis denne situasjonen oppstår, må dette skriftlig dokumenteres. Det er ikke nok at en av foreldrene muntlig sier at den andre ikke skal ha informasjon fra barnehage og/eller skole. På samme måte må oppdatert skjema leveres til barnehagen og/eller skolen hvis situasjonen har endret seg etter at skjema ble levert første gang.
 

Skjemaet ovenfor må fylles ut for vært barn/hver elev for følgende varianter i familiesituasjonen når foreldrene ikke bor sammen:

 • Foreldrene har delt foreldreansvar: barnet/eleven bor på to forskjellige adresser i samme kommune eller innenfor mulig reiseavstand til barnehagen/skolen i annen kommune hos forelder.
 • Foreldrene har delt foreldreansvar, men barnet/eleven bor kun hos den ene.
 • Bare den ene av foreldrene har foreldreansvar.


Om utviklingssamtaler og foreldremøter

 • I hver runde med utviklingssamtaler for barn i barnehagene og elever i skolene, innkalles det til 1 samtale for hvert barn/hver elev uavhengig av familiesituasjonen. Her må foreldre samarbeide slik at dette blir best mulig for barnet/eleven.
 • Dersom to foreldre med felles foreldreansvar, men som ikke bor sammen, begge ønsker å møte på samme foreldremøte eller utviklingssamtale, kan den ene av dem motsette seg at det også møter en tredje person (sammen med en av foreldrene). Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig personbalanse. I et slikt tilfelle må barnehagen/skolen be denne 3. personen om å forlate møtet eller samtalen.
 • Ved å fylle ut skjemaet for barn i barnehagen, gir foreldre ved underskrift samtidig fullmakt til at opplysningene i skjemaet kan videreformidles til skolen ved skolestart, hvis opplysningene fortsatt gjelder.