Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste kommunestyremøte 23. september

Les og last ned saklista her

Utvalgs-
saksnr

Innhold

 

PS 66/13

Søknad om fritak fra verv som medlem av Kommunalt råd for funksjonshemmede - Aud Sylvi Hansen

 

PS 67/13

Søknad om fritak som medlem av kommunestyret for perioden aug 13 - juni 14

 

PS 68/13

Høring - Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

 

PS 69/13

Samarbeidsavtale mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering
Vedlegg:
Utkast til samarbeidsavtale

 

PS 70/13

Friskliv Overhalla

 

PS 71/13

Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS
Vedlegg:
Selskapsavtaleforslag

 

PS 72/13

Årsregnskap 2012 for Midtre Namdal samkommune
Vedlegg:
Årsregnskap 2012

 

PS 73/13

Finansiering av geoteknisk grunnundersøkelse i Svalia boligfelt, og ny vurdering av tomtepris i tidligere opparbeidet felt (Svalifoten)

 

PS 74/13

Finansiering av geoteknisk grunnundersøkelse - reguleringsplan for ny Skage barnehage

 

PS 75/13

Søknad om opprusting av sti fra Berg til Koltjønnhytta. Søknad om kommunalt tilskudd til opprusting av stien.

 

PS 76/13

Klage på vedtak om bortfeste og salg av kommunale tomter i Overhalla kommune.

 

PS 77/13

Eget adressenavn i boligfeltet Skogmo Vest.

 

PS 78/13

Sluttbehandling av reguleringsplan for Råbakkan Motorstadion
Vedlegg:
1. Særutskrift FOR-sak 58/13
2. Oversiktskart
3. Reguleringsplankart
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse med vedlegg
6. Ny utslippstillatelse, brev fra Fylkesmannen datert 17.2.2005