Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her

Saksliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 46/20

Søknad om konsesjon på gnr 8 bnr 2, gnr 8 bnr 3 og gnr 8 bnr 2 fnr 1
Vedlegg:

  1. Gårdskart Grytøya

 

PS 47/20

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 - høring
Vedlegg:

  1. Høringsdokument - Planstrategi 2020 -2023

 

PS 48/20

Revidering av finansreglement for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Finansreglement - Rådmannens forslag
  2. Revisjonsuttalelse

 

PS 49/20

Økonomireglement
Vedlegg:

  1. Økonomireglent - Rådmannens forslag

 

PS 50/20

Namdal Rehabilitering IKS, ny selskapsavtale
Vedlegg:

  1. Selskapsavtale Namdal Rehabilitering

 

PS 51/20

Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommuner
Vedlegg:

  1. Revidert samarbeidsavtale

 

PS 52/20

Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 53/20

Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024