Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste kommunestyremøte 17. juni

 

Utvalgs-
saksnr

 

Innhold
 
PS 51/13
Skatteoppkreverfunksjonen for Overhalla kommune 2012
 
PS 52/13
Rapport Gjennomgang av saker i Formannskap og kommunestyret 2. halvår 2012
 
PS 53/13
Søknad om NM-tilskudd til utstyr og oppgradering av friidrettsanlegget på Svenningmoen
 
PS 54/13
Dagtilbud til hjemmeboende demente
 
PS 55/13
Evaluering og videre organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal Samkommune
 
PS 56/13
Gang/sykkelveg mellom Skageåsen III og Skage Vest
 
PS 57/13
Asfaltering av veg på Skogmo industriområde
 
PS 58/13
Bortfeste og salg av kommunale tomter i Overhalla kommune.
 
PS 59/13
Oppstart, framdrift og finansiering av reguleringsplanarbeid - Ny barnehage på Skage
 
PS 60/13
Ombygging av tidligere barnehagebygg ved Ranemsletta barnehage til leiligheter. Endret finansiering.
 
PS 61/13
3.gangsbehandling og sluttbehandling av reguleringsplan for Skage sentrum (tidligere benevnt Skage sentrum - Melamoen)
 
PS 62/13
Uttalelse om Moamarka Montessoriskole SA
 
PS 63/13
Regnskapsrapport 1. tertial 2013
 
PS 64/13
Økonomiplan 2014-2017
 
PS 65/13
Møteplan for 2. halvår 2013