Video ikke lenger tilgjengelig.
 

Sakliste kommunestyremøte 16. desember

Les og last ned saklista her

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 97/13

Møteplan for 1. halvår 2014

 

PS 98/13

Rapport flyktningetjenesten 2013

 

PS 99/13

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Samkommune

 

PS 100/13

Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/Sykeheim etter stormen november 2013

 

PS 101/13

Reising av navnesak for tettstedene Overhalla/ Ranemsletta og Hunn/Skage.

 

PS 102/13

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2014.

 

PS 103/13

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014 - 2017 og revisjon av handlingsprogrammet

 

PS 104/13

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

 

PS 105/13

Sluttbehandling - Revisjon av renovasjonsforskriften og gebyrregulativet. Innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse.

 

PS 106/13

Sertifiseringsordning som Livsgledesykehjem

 

PS 107/13

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning.

 

PS 108/13

Regnskapsrapport drifts- og investeringsregnskapet 2013

 

PS 109/13

Årsbudsjett 2014

 

PS 110/13

Revidert økonomiplan 2014-2017