Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 1/18

Søknad om overdragelse av salgsbevilling - Overhalla Mat A/S

 

PS 2/18

Søknad om fritak fra politiske verv - Ragnar Prestvik

 

PS 3/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale
Vedlegg:

 1. Brev fra Indre Fosen med ønske om deltakelse i selskapet
 2. Særutskrift fra protokoll Representantskapsmøte 17.10.17, sak 03/17
 3. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15 med foreslåtte endringer i rødt
 4. Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag krisesenter og kommunene

 

PS 4/18

Overhalla idrettslag - søknad om tilskudd til oppgradering av anlegg og utstyr

 

PS 5/18

Forslag til nye vedtekter Overhalla Ungdomsråd, valg av nye medlemmer og forslag til ny ivaretagelse fra høst 2018

 

PS 6/18

Bredbåndsdekning og mobildekning Overhalla - kartlegging og tilrådninger
Vedlegg:

 1. Rapport - kartlegging av status for bredbånd og mobildekning i Overhalla. Tilrådninger og forslag til bredbåndstrategi 2018-2021

 

PS 7/18

Finansrapport 2017

 

PS 8/18

Demensplan 2018-2021
Vedlegg:

 1. Forslag til demensplan 2018-2022

 

PS 9/18

Prosess for gjennomgang av kommunens økonomi

 

PS 10/18

2. gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering/endring)
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 46/17, 1. gangs behandling
 2. Særutskrift KOM-sak 51/17
 3. Reguleringsplankart, rev. 16.01.2018
 4. Reguleringsbestemmelser, rev. 16.01.2018
 5. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste for ROS-vurdering og sjekkliste NVE
 6. NVE trekker innsigelse av detaljregulering for Skageåsen III, trinn 4, brev datert 01.12.17

 

PS 11/18

Stedsutvikling av Ranemsletta (Overhalla sentrum)

 

PS 12/18

Finansiering -  Forprosjekt rehabilitering Gimle og HMS-tiltak
Vedlegg:

 1. Rapport, datert 20.5.2016
 2. Tilstandsrapport etter vernerunde, datert 4.1.2018

 

PS 13/18

FORKOMMUNE- Forskningsprosjekt membranfiltrering av drikkevann i regi av SINTEF