I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres nå forslag til vedtak av kommunens planstrategi offentlig til kommunestyrets behandling 22.12.2020.

Overhalla kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi 2020-2023.
Forslag til planstrategi ble av kommunestyret i møte 25.09.20, sak 47/20, vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i perioden 25.09.20 – 23.10.20.

Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging, og hvor utviklingstrekk og utfordringer drøftes. Planbehovet i valgperioden er vurdert og prioritert.

Dokumenter:
Forslag til vedtak
Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023, datert oktober 2020

Evt. innspill sendes til postmottak@overhalla.kommune.no, innen 10. desember 2020.