Overhalla kommune ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling. Hovedtyngden av tiltakene i klima- og miljøplanen kommer der miljøpåvirkningene knyttet til Overhalla og der mulighetene til å gjøre noe er størst. 
 Kort presentasjon av våre hovedsatsingsområder innenfor klima- og miljø:Klima- og miljøplanen berører mange personer og virksomheter og et avgjørende kriterium for å lykkes er involvering og eierskap til mål og tiltak i planen. Derfor er det som ledd i planprosessen blant annet gjennomført en miljøkonferanse i Overhalla 2013 og gjennomført 4 temahalvdager høsten 2013. En rekke fra kommunens politikere og administrasjon, private, fylkesmannen og fylkeskommunen deltok. Planen har status som en kommunedelplan og skal være integrert i kommunens miljøstyringssystem etter ISO 14001. Mål og tiltak i planen skal rulleres årlig.

 

Overhalla kommune har valgt å fokusere på følgende vesentlige miljøaspekter:

 

 
Energi


Innkjøp og
avfall

 Klimagass-
utslipp

Natur-
mangfold


Mer om klima og miljø i Overhalla