Det er satt ut lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall. Matavfall leveres i hjulbeholderen som er festet til containeren. Alle innsamlings- enheter er merket med “Hytterenovasjon”. I tillegg er det satt ut mindre beholdere ved parkeringsplassene ved Reinbjør og Solem (brennbart restavfall).

  1. Kryss Fv.17 / Reinbjørvegen (avkjøring ved Meosen bru)
  2. Reinbjør ved parkeringsplass utfart
  3. Solem ved parkeringsplass utfart
  4. Mellom Flasnes/Røttesmoen ved avkjøringslomme ved Fv.17
  5. Øysletta bak tidligere butikk (ved trafo)
  6. Homstad ved kryss Fv.401/Vesteråvegen

hytterenovasjon.bmp

Annet avfall enn brennbart restavfall og matavfall (grønne poser hentes gratis på butikkene) skal leveres i henhold til eksisterende ordninger som gjelder alle abonnenter (glass- og metalligloer, miljøtorg, innsamlinger og lignende). Se MNAs tømmekalender på www.mna.no.

“Hytterenovasjonscontainere” som er plassert ut i andre kommuner kan også benyttes - hvis dette er mer praktisk. For å se plassering av hyttecontainere i andre kommuner: www.sortere.no.

Gebyr:
Vedtatt årsgebyr for 2014 er differensier ut fra om hytte- fritidsboligen ligger 2,5 km fra vinterbrøyta veg eller ikke. Vedtatt årsgebyr for 2014 for standard abonnement er kr 875 inkl. mva., mens redusert abonnement har en gebyrsats på kr 625 inkl. mva. (bebyggelse som ligger lengre unna enn 2,5 km i luftlinje fra vinterbrøyta veg). Gebyret vil bli utfakturert 3 ganger i året (sammen med de øvrige kommunale avgiftene).