Fra 1. januar 2018 tilbyr Overhalla et kommunalt borgerlig vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen.

Overhalla kommune jobber nå med å organisere den kommunale tjenesten for borgerlig ekteskapsinngåelse. Kommunen ønsker å tilrettelegge så vigselen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet.

Den kommunale vigselsretten ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann. Kommunestyresalen er inntil videre valgt som seremonirom, eventuelle ønsker om andre alternativ drøftes og avklares med vigsler.

Søk først om prøvingsattest

Det første som må gjøres før en bestiller vigsel, er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel fra 1. januar 2018, eller nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens Servicesenter, enten ved at du møter opp eller send forespørsel til: postmottak@overhalla.kommune.no.

Særutskrift av kommunestyrets sak 56/17 - Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og etablering av vigsel i Overhalla kommune.

Ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven m.m.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).