Overhalla kommunestyret vedtok i sak 65/16, den 20.6.16, å utarbeide en kulturminneplan.

Plandokumentet vil bli utarbeidet som en temaplan med en handlingsdel.


Følgende hovedtema med undertema er tenkt valgt:

 1. Religiøse steder, minnesteder og gravminner
  (vikingtid, oldtid, samiske offersteder, gamle gravsteder for russere) 
  Underkategori: Bautaer, minnesmerker og varder
   
 2. Jordbrukets kulturminner (landbruk, bondestand, gamle gårdstun, gårdssager, gårdsmøller, husmannsplasser, seter/setervoller, slåttemyrer, gamle beiter, kulturlandskap.
   
 3. Industri og næring
 • treindustri – dammer – fløting, sagbruk ikke tilhørende jordbrukets bygninger
 • båtbygging
 • møller som ikke tilhører jordbruket
 • meierier (ikke gårdsmeieri)
 • Handel, Melamartna, Overhalla Spareforening, gamle butikker
 • Administrasjonsbygget
 • Jernutvinning/bergverk/marmorbrudd
 • Overhalla Betongbygg, Skogmo Industripark, industri før og nå.   
 1. Transport og ferdsel (oldtidsveger/ferdselsveger, ferjer, bruer, Namsosbanen, stasjonsbygninger, varder en del av en infrastruktur som ikke er i bruk lengre)
   
 2. Samiske kulturminner (rester etter boplasser, reingjerder) Hvordan har samene levd og brukt stedene i kommunen.
   
 3. Fritid og utdanning
 • Gamle idrettsanlegg
 • Skytterbaner
 • Grendaskoler, gamle og nye skoler
 • Klubbhus
 • Utfartssteder
 1. Jakt, fangst og fiske

 

Overhalla Kommunes organisering:

Org.kart kulturminneplan.png
Samarbeidspartnere:
Våre samarbeidspartnere er Fylkesmannen, Museet Midt, riksantikvaren og det vil gjøres henvendelser om deltagelse fra Statens naturoppsyn, Norsk Kulturminnefond, Innovasjon Norge og Saemien Sijte.
 

Foreløpig gjennomføringsplan: 

Når Milepæl Gjennomført

19.05.2017

Prosjektorganisering på plass

1. møte i prosjektgruppa

- veien videre

Prosjektgruppe er på plass.

Historielaget utfordret på forslag til temainndelinger  og rangering av kulturminner.

11.08.2017

Prosess rundt utvelging av kulturminner med lokale verdier kan avsluttes. Alt av materiale på plass, trengs mer registreringsarbeid?

Utlyse/ansette 40% konsulent for utarbeiding 1. utkast/evt. registrator.

 
14.07.2017 Planarbeid oppstart  
01.11.2017 Planarbeid avsluttes og 1. utkast plan sendes på høring  
01.03.2018 Sluttrapportering i kommunestyre og til Ra.  
01.03.2018 Utgivelse av hefte eller bok.  

 

Hva mener våre innbyggere i alle aldersgrupper er viktige kulturminner? Vi ønsker oss gjerne innspill! Kulturminner er ikke bare gamle ting, og det er naturlig at ungdom og voksne vil ha ulike innspill på hva som er viktige kulturminner. 

Hva er mest spesielt for Overhalla?
 

Innspill til planarbeidet bes meldt innen 01.07.2017
 

Kontaktperson i styringsgruppa er Siri Hongseth.
E-post: siri.hongseth@overhalla.kommune.no - tlf: 480 54 789