Følg med på ordførerens kalender

 

Kjære overhalling!

Overhalla kommune har i flere år hatt en  svært positiv befolkningsvekst. Fra å være i overkant av 3800 innbyggere i 2015 kan befolkningen, ifølge prognosen, øke til over 4600 i 2040. Men får kommunen en slik vekst kreves tilrettelegging for flere tomter og boliger, gode skoler og barnehager. Helse- og omsorgstjenestene må ha tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Infrastrukturen må være tilfredsstillende. En må med andre ord være en attraktiv bokommune.

Vi står overfor viktige og nødvendige investeringer og kommunestyret har signalisert at det skal investeres for kr 210 millioner i de neste fire årene. I tillegg til kapasitetsøkning vil også noen av investeringene gi mulighet for effektivisering. Tilrettelegging av tomtefelt har vært en bevisst strategi for Overhalla i mange år. Økt bygging av boliger har i senere år bidratt til befolkningsvekst. Veksten krever økt kapasitet innenfor barnehage og skole, vann og avløp, osv. Større trafikk krever bedre veier og trafikksikkerhet skal få økt fokus.

Kapasitet for barnehage utvides på Skage med et nybygg hvor det blir plass til 140 barn. Barnehagen bygges i tilnærmet nullenergi standard og skal være Svanemerket (godt innemiljø ogmaterialbruk m.v.). Den nye barnehagen gir muligheter for en effektiv og god pedagogisk drift.

Forstudien for «helsetomta» er sluttført. Første byggetrinn blir omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemninger. Nye og fremtidsrettede boliger vil ha bruk av velferdsteknologi og miljøriktige byggetekniske løsninger. Dette blir kommunens kanskje største løft i den kommende perioden.

Overhalla har et næringsliv som i senere år har hatt god vekst, som igjen bidrar til befolkningsøkningen. Arbeidsplasser er viktig for at en skal kunne opprettholde og øke innbyggertallet. Kommunens rolle vil i første omgang være å legge til rett for infrastruktur og gode kommunale tjenester og ellers aktiv samarbeidspartner med mål om vekst og utvikling.

Overhalla har store muligheter til å framstå positiv, frisk og framsynt i årene som kommer!

Kontakt:
Ordfører Per Olav Tyldum (Sp), tlf 482 26 334 e-post
Varaordfører Lene Lervik Glømmen (Sp), tlf 918 74 881 e-post

 

Aktuelt