Tilrettelagt transport (TT-kort)

Kontaktinfo
Beskrivelse

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede i Trøndelag mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

TT-ordningen er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige transportmidler.

TT-ordningen er ment til reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og reiser til dagliglivets gjøremål. Ordningen skal ikke brukes til reiser som, helt eller delvis, dekkes av andre offentlige midler, for eksempel arbeidsreiser eller behandling hos lege/sykehus. Ordningen gjelder heller ikke for skoleskyss.

Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.

Ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet.

Målgruppe

Kriterier for brukergodkjenning:

For å bli godkjent som bruker skal det være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler.

At det ikke går buss i området eller at gangavstand til holdeplass er stor, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning. Søkere kan godkjennes ut fra varig funksjonshemming og det må attesteres at bestillingstransport ikke kan benyttes av helsemessige årsaker.

Med varig menes minimum 2 år.

Vilkår

For å bli godkjent som bruker skal det være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler.

Funksjonshemmingen må antas å vare lenger enn to år og må være dokumentert av lege.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Søknad om TT-kort sendes til bostedskommunen. Bosted defineres som adresse registrert i folkeregisteret.

Søknad fremmes på standardisert skjema. Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Sli erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler

Søknadsskjema og skjema for legeerklæring fås ved henvendelse til bostedskommunen, eller hentes på fylkeskommunen og kommunens websider.

Søknadsfrist

 

Kommunen behandler søknaden i tildelingsnemda og fatter vedtak.

Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.

Datoene for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:

15. november - tildeling 1. januar

15. januar - tildeling 1. mars

15. mars - tildeling 1. mai

15. mai - tildeling 1. juli

15. juli - tildeling 1. september

15. september - tildeling 1. november

De som godkjennes som TT-brukere, får utstedt brukerkort fra kortutstederen.                                    

En reisekonto ligger på brukerkortet.

Godkjente brukere blir tildelt et personlig brukerkort. Brukerkortet inneholder elektronisk informasjon som viser brukerens rettigheter i forhold til TT-ordningen. TT-brukeren må ved forespørsel kunne vise legitimasjon som samsvarer med registrert kortinformasjon. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Misbruk fører til inndragning. Tap av kort meldes til kortutstederen som utsteder nytt kort. Kostnader for nytt kort trekkes av reisekontoen. Ved flytting er brukeren forpliktet til å melde adresseendring til fraflyttingskommunen, som melder dette videre til kortutstederen.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få et foreløpig svar med en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forvente et svar.

For å få oversikt over ditt behov for transport, kan saksbehandler ta kontakt med deg for å innhente nærmere opplysninger i saken.

Klage

Avgjørelsen kan påklages skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jmf Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Klagen sendes vedtaksinstansen i kommunen. Kommunen vil kunne være behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med en eventuell klage.

Hvis det kommunale vedtaket opprettholdes, oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemd for endelig avgjørelse.

Los-ord
tilrettelagt transport, TT, TT-kort, TT-tjeneste, transporttjeneste, funksjonshemmet, funksjonshemning, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, forflytningshemmet, forflytningshemning, forflytningshemming, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, syketransport, drosje, taxi, taksi, spesialdrosje, spesialtaxi, spesialtransport, rullestoltransport

DebugView   v2