Kulturmidler

Kontaktinfo
Beskrivelse

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert og aktivt kulturliv i Overhalla kommune.

Målgruppe

Enkeltpersoner, lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla.

Barn og unge prioriteres i tildelingen.

Veiledning

Vedlegg som må følge søknaden er regnskap, årsmelding og budsjett/handlingsplan.

Bevilget tilskudd skal brukes i søknadsåret. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i søknadsåret tas dette opp med kultursjef for nærmere avtale.

 

Saksbehandling

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside, og vedtakene fattes av kultursjefen. Alle vedtak går til kommunestyret som referatsak.

Klage
  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Los-ord
Kulturmidler, tilskuddsordninger, arrangement, støtte, kultur, festival, stipend, prosjekt, tilskudd, kunstner, underskuddsgaranti, aktivitet, søknad,

DebugView   v2