Hva er BTI?

Noen ganger i løpet av et liv kan ditt barn, eller dere som familie, ha behov for ekstra støtte og hjelp. Da er det viktig at de som gir hjelpen samarbeider for å gi dere et best mulig tilbud.

BTI er en modell for samhandling. Det handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og involvering av dem det gjelder; både barn, ungdom og foreldre.

Målsettingen for BTI er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Alle som er involvert i arbeidet rundt et barn, en ungdom, eller en familie med utfordringer, skal oppleve at man er en del av et team som jobber sammen mot felles mål.

Hvorfor jobber vi med BTI?

Bakgrunnen for bruk av BTI er ett ønske om en bedre og mer helhetlig oppvekstarena for barn og unge. For å nå dette målet er det satt fokus på spesielt fire hovedområder:

  • Alle voksne ser og handler
  • Tidlig innsats til barn og unge
  • Vi samarbeider på tvers
  • Alle opplever mestring

Tverrfaglig innsatsteam

Det er innsatsteam ved alle skolene og barnehagene. Tverrfaglige innsatsmøter gjennomføres ca hver 6 uke. Varighet 1, 5 time. Faste medlemmer møter på alle møtene. Andre fagpersoner kan inviteres inn til møtet, avhengig av sakliste, f.eks. kontaktlærere og ped.ledere. Møtehyppighet vurderes underveis i samarbeidet.

Tverrfaglig samarbeidsmøter tar for seg utfordringer innen følgende områder:

  • Drøftinger av undringer rundt barn og unge, med samtykke fra foreldrene, uten foreldrene tilstede.
  • Drøftinger av undring rundt barn og unge med foreldrene tilstede, evt. barnet/den unge tilstede.
  • Generelle miljømessige utfordringer blant barn og unge
  • Utfordringer innen egen profesjon, sett i forhold til enkeltsaker man står i.

Stafettloggen

Kommunen benytter en elektronisk stafettlogg for å sikre dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i hjelpearbeidet. Foreldrene samtykker til opprettelse av stafettlogg, og kan selv skrive og lese det andre har skrevet i stafettloggen.

Her er link til Stafettloggen

Er du alvorlig bekymret for et barn?

Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).