Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt (detaljregulering)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering av Skiljåsaunet boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn, jf. formannskapets 1.gangs behandling, den 4.6.19, sak 54/19.

Grunneiere i planområdet er Ingunn og Kjetil Øvereng (16/1), Gjertrud Øvereng Kveli og Rune Kveli (16/6), og Sigrid Fløan Solum og Erlend Eide Ulvin (15/14).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et mindre boligfelt i Skiljåsgrenda som omfatter totalt 9 boligtomter. En eksisterende bebygd tomt og en godkjent fradelt tomt som per i dag ikke er bebygd, inngår i framlagt planforslag.

Planområdet på 18,8 daa er foreslått regulert til;
- Bebyggelse og anlegg med underformål boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, energianlegg og lekeplass,
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med underformål veg og annen veggrunn-grøntanlegg
- Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift med underformål landbruk.

Konsekvensutredning inngår som en del av planbeskrivelsen.

Høringsfrist er satt til 9.august 2019.

Vedtak om høring og offentlig ettersyn
Plankart
Planbestemmelser (DOC) (PDF)
Planbeskrivelse (DOC) (PDF) med vedlegg

Forslag til utbyggingsavtale