Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse (detaljregulering)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering av Sjåenget steinuttak - utvidelse ut til høring og offentlig ettersyn, jf. formannskapets 1.gangs behandling, den 5.5.20, sak 48/20.

Grunneiere i planområdet er Skogselskapet i Trøndelag (1/1) og Christoffer Olsen Elnan (1/6).

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende steinuttak.

Framlagt planforslag ligger vest for Hunn sentrum, og ca. 4,7 km langs fv.17 – retning Namsos. Planområdet på 119,7 daa er regulert til; -Steinbrudd og massetak (119,7 dekar), -Veg,
-Vegetasjonsskjerm (7,8 dekar), LNFR areal (72,4 dekar).

Massetaket har et beregnet masseuttak fastsatt til 2,9 millioner kubikk fordelt på 2 etapper.

Det antas at framtidig årlig uttaksvolum i gjennomsnitt vil ligge på ca. 30.000 kubikk.

Konsekvensutredning inngår som en del av planbeskrivelsen.

Høringsfrist er satt til 26.juni 2020.

Vedtak om høring og offentlig ettersyn
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelsen og øvrige dokumenter kan ses i kommunens planregister (søk på planens navn eller planid 2018003).

Eventuelle merknader sendes Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7860 Overhalla, eller e-post: postmottak@overhalla.kommune.no