Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde (detaljregulering)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering av Hunnaåsen boligområde ut til høring og offentlig ettersyn, jf. formannskapets 1.gangs behandling, den 12.2.20, sak 1/20.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde, i form av frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus og flermannsboliger, med en etappevis utbygging av 100-150 boenheter de neste 20-30 årene.

Framlagt planforslag ligger nord for Hunn sentrum, er på ca. 212 daa og omfatter 117 tomter, areal avsatt til barnehage, leikeplasser, landbruk, energianlegg (trafostasjon), samt areal til veger/fortau/gang- og sykkelveg.

Konsekvensutredning inngår som en del av planbeskrivelsen.

Høringsfrist 17.april 2020.

Vedtak om høring og offentlig ettersyn
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Øvrige dokument kan ses i kommunens planregister (søk på planens navn eller planid 20160004)

Eventuelle merknader sendes Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7860 Overhalla, eller e-post: postmottak@overhalla.kommune.no