Reguleringsplan for Fuglår steintak (detaljregulering)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering av Fuglår steintak ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. formannskapets 1. gangs behandling, den 3.12.18, sak 85/18.

Planområdet omfatter eksisterende og nytt uttaksområde på deler av eiendommen 61/1.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende steintak.

Planområdet på 67,8 daa er foreslått regulert til; Bebyggelse og anlegg med underformål Steintak/Landbruk. Planen er vurdert til ikke å falle inn under vilkårene for konsekvensutredning.

NY! Høringsfrist er satt til 18. februar 2019.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Teknisk avdeling 3.etg. administrasjonsbygget og på kommunens hjemmeside (se: Snarveier/aktuelt: Planer til høring). Plandokumenter i saken finnes også i kommunens planregister (søk på planens navn eller Planident: 20160002). Eventuelle merknader sendes til: Overhalla kommune Teknisk avdeling 7863 Overhalla, eller til postmottak@overhalla.kommune.no.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse med vedlegg