Les formannskapets forslag til forskrift her.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@overhalla.kommune.no eller pr. post til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla. 

Forslag til forskrift behandles endelig i kommunestyrets møte 19.5.20.

Bakgrunn
Når nyvalgt kommunestyre i Overhalla ble konstituert 22.10.2019, trådte ny kommunelov i kraft. Den nye kommuneloven krever at noen av de folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår nedfelles i lokal forskrift: 

  • dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3)
  • arbeidsgodtgjørelse (§ 8-4), ettergodtgjørelse/etterlønn (§ 8-6)
  • rett til sykepenger, ved yrkesskade og pensjonsrettigheter (§§ 8-8 og 8-9)
  • permisjoner (§ 8-10)

Hittil har dette vært regulert av reglement for folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår (sist vedtatt av kommunestyret 3.9.2019).

Utkast til forskrift tar utgangspunkt i kommuneloven og gjeldende reglement i Overhalla.