Kommunens innbyggere oppfordres med dette til å foreslå kandidater, jfr. § 67 i Domstolloven. Foreslåtte vil bli kontaktet for å få avklart  samtykke til valg.

Du kan gjerne også foreslå deg selv - Det å være jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommer i tingretten eller Lagmannsretten kan være meget interessant, samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Jordskiftemeddommer 
Jordskiftemeddommere er «vanlige folk» eller lekfolk som har kunnskap om de fagene som jordskiftedomstolene behandler.
Jordskiftemeddommerne deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng. 

Skjønnsmedlem
Skjønnsmedlemmer er utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berører skjønn. 

Ønsket kompetanse hos skjønnsmedlemmene:
Domstolene har behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende områder:
- Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom
- Plan- og reguleringsprosesser
- Bygg- og anleggsvirksomhet
- Økonomi, revisjon og regnskap
- Jord- og skogbruk
I tillegg har følgende innspill kommet fra Namdal tingrett:
- verdifastsettelse av fast eiendom og aksjeselskaper, særlig innen oppdrettsnæring
- kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet
- verdifastsettelse og utbygging av tekniske anlegg

Meddommere/lagrettsmedlem
Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Meddommere (lekdommere) er: en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Lekdommere deltar ved behandling av straffesaker både i Tingretten og Lagretten.

Forslag på kandidater kan du sende til e-post: postmottak@overhalla.kommune.no eller pr. post til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla - innen fredag 17. april.

Du må oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, yrke og nåværende stilling. De som melder seg som skjønnsmedlemmer må også oppgi hva du har særlig kompetanse i.

Hvis du er meddommer/skjønnsmedlem/lagrettemedlem i inneværende periode og ikke ønsker gjenvalg, ber vi om at du gir beskjed om dette innen samme frist som ovenfor og til samme adresse. 

Du kan lese mer om meddommerutvalg og ordningen her: