Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 81/20

Søknad om konsesjon på gnr 8 bnr 2, gnr 8 bnr 3 og gnr 8 bnr 2 fnr 1
Vedlegg:

  1. Gårdskart Grytøya

 

PS 82/20

Kommuneplanens arealdel - endret arealbruk under 69/1, eier Anne Ovidie Hagerup. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for inntil tre boligtomter under 69/1.

 

PS 83/20

Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 - høring
Vedlegg:

  1. Høringsdokument - Planstrategi 2020 -2023

 

PS 84/20

Revidering av finansreglement for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Finansreglement - Rådmannens forslag
  2. Revisjonsuttalelse

 

PS 85/20

Økonomireglement
Vedlegg:

  1. Økonomireglent - Rådmannens forslag

 

PS 86/20

Ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - retningslinjer

 

PS 87/20

Namdal Rehabilitering IKS, ny selskapsavtale
Vedlegg:

  1. Selskapsavtale Namdal Rehabilitering

 

PS 88/20

Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommuner
Vedlegg:

  1. Revidert samarbeidsavtale

 

PS 89/20

TV-aksjonen - Kommunalt bidrag

 

PS 90/20

Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 91/20

Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 92/20 Søknad om kjøring med traktor og ATV i forbindelse med vedlikehold av turstien Solem - Himovatnet