Les og last ned offentlig sakliste til formannskapet her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 112/20

Marit Mo - Søknad om fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant

 

PS 113/20

Valg av medlem og varamedlem til representantskap i interkommunalt politisk råd i Namdal

 

PS 114/20

Reglement for Overhalla ungdomsråd
Vedlegg:

 1. Forslag til reglement

 

PS 115/20

Retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Forslag til retningslinjer

 

PS 116/20

Ny Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.1.2021
Vedlegg:

 1. Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Brev datert 29.10.20 fra Konsek Trøndelag
 2. Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021
 3. Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS - Oversikt Eierandeler fra 1.1.2021

 

PS 117/20

Klimaregnskap 2019
Vedlegg:

 1. Vedlegg til sak 117 - Klimaregnskap 2019

 

PS 118/20

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020
Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020
 2. Vedlegg 2 til sak 118 - VK 19 Sluttrapport

 

PS 119/20

Spillemidler 2021 i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg

 

PS 120/20

Revidering økonomireglement
Vedlegg:

 1. Vedlegg til sak 120 - Revidert økonomireglement desember 2020  

 

PS 121/20

Årsbudsjett 2021
Vedlegg:

 1. Vedlegg til sak 121 og 122 - Årsbudsjett og økonomiplan 2021-2024

 

PS 122/20

Økonomiplan 2021-2024

 

PS 123/20

Kulturprisen 2020

Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd

PS 124/20 Prosjektrapportering desember 2020
Vedlegg:
 1. Prosjektrapportering desember 2020