Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 63/16

TV-aksjonen NRK Røde Kors - kommunalt bidrag

 

PS 64/16

Nærpolitireformen - foreløpige innspill fra Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Diskusjonsgrunnlag – Effektivisering av politidirektoratets lokale struktur

 

PS 65/16

Deltakelse i sykkelbynettverket

 

PS 66/16

Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering
Vedlegg:

  1. Revidert delegasjonsreglement - Rådmannens forslag, høst 2016

 

PS 67/16

Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer

 

PS 68/16

Klage vedr plankrav ved søknad om dispensasjon fra LNF til boligformål. 35/1, Arne Jørgen Hatland

 

PS 69/16

Søknad om kjøp av tilleggstomt til Skogvegen 17 i Krabbstumarka

 

PS 70/16

VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i kvikkleire - Godkjenning av plan og finansiering av distriktsandel
Vedlegg:

  1. Detaljplan datert 30.5.13, sist revidert 9.6.16

 

PS 71/16

Skageåsen boligfelt. Utbygging av resterende regulerte boligtomter

 

PS 72/16

Støtte til vedlikehold av veger til turområder

 

PS 73/16

Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp

 

PS 74/16

Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av reguleringsendring og videre utbygging

 

PS 75/16

Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i Hunnaåsen, eiendommen 13/1

 

PS 76/16

Avløpspumpestasjoner Fuglår og Skydalen

 

PS 77/16

Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater revidert

 

PS 78/16

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Parkeringsplass i Vesterå ved Efri Halfa