Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 82/17

Uttalelse til tariffoppgjøret 2018
Vedlegg:

  1. Debatthefte

 

PS 83/17

Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator for kommunene i Nord-Trøndelag
Vedlegg:

  1. Avtale mellom KS Nord-Trøndelag og den enkelte kommune om felles finansiering av samhandlingskoordinator i kommunehelsetjenesten

 

PS 84/17

Sluttregnskap kjøp av elbil 2017

 

PS 85/17

Reparasjon av vannledning i Fv. 17 ved innkjørsel til Korsnesvegen

 

PS 86/17

Utbygging og ombygging av Ranemsletta barnehage

 

PS 87/17

Reguleringsplan for Bjørnes grustak - fastsetting av planprogram
Vedlegg:

  1. Planprogram for detaljregulering Bjørnes grustak, datert 3.11.17 med sammenstilling av høringsuttalelser
  2. Referat oppstartsmøte 17.3.16

 

PS 88/17

Rullering/revisjon av trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram
Vedlegg:

  1. Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, datert 14.11.2017

 

PS 89/17

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2018.
Vedlegg:

  1. Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2018

 

PS 90/17

Ny tiltaksplan for vann og avløp 2018- 2022
Vedlegg:

  1. Tiltaksplan for van og avløp 2018-2022

 

PS 91/17

Årsbudsjett 2018
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2018 - Rådmannens forslag

 

PS 92/17

Revidert økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:

  1. Revidert økonomiplan 2018-2021 - Rådmannens forslag

 

 

 

PS 93/17 Bygging av ny brannstasjon - finansiering etter ny anbudsrunde