Les og last ned offentlig sakliste til formannskapet her.

Sakliste

Sakliste

Saksnr

Innhold

Lukket

PS 85/19

Marit Haugum Mo - Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant

 

PS 86/19

Museet Midt IKS - Revidert selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020
Vedlegg:

 1. Revidert selskapsavtale for Museet Midt IKS gjeldende fra 01.01.20
 2. Protokoll fra Rep.skap møte i Museet Midt IKS 24.09.19

 

PS 87/19

Avklaringer omkring rentekompensasjonsmidler fra Husbanken til orgel i Ranemkirke

 

PS 88/19

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for tomt til eksisterende fritidsbolig, 65/3, eier Bjarne Flasnes og 65/1, eier Magnus Rodum.Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolighus.
Vedlegg:

 1. Søknad
 2. Saksdokumenter behandling 2006
 3. Fylkesmannens uttalelse
 4. NVE sin uttalelse
 5. Fylkeskommunens uttalelse

 

PS 89/19

Søknad om dispensasjon og fradeling av bebygd tun på Vegloneset 38/4, eier Marit Elverum m. fl.

 

PS 90/19

Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024
Vedlegg:

 1. Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024

 

PS 91/19

Forsøk med skolemåltid i Overhalla. Forberedende politisk behandling.

 

PS 92/19

Spillemidler 2020 i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Anleggsplan for 2020

 

PS 93/19

Årsbudsjett 2020
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

 

PS 94/19

Økonomiplan 2020-2023
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett og Økonomiplan 2020-2023
 2. Handlingsprogram for miljøarbeidet

 

PS 95/19

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Eiendomsskattevedtekter

 

PS 96/19

Valg av representanter til årsmøte 2019-2023 - Revisjon Midt-Norge SA

 

PS 97/19

Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Brev fra Namsos brann og redningsvesen ifmb valg til beredskapsstyret

 

PS 98/19

Valg av barn- og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker for perioden 2019-2023

 

PS 99/19

Valg av medlem og varamedlemmer til Lakseutvalget for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Vedtekter for lakseutvalget for Namsenvassdraget

 

PS 100/19

Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2019-2023

 

PS 101/19

Valg av trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023

 

PS 102/19

Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) - Oppnevning av representant og vararepresentant

 

PS 103/19

Valg av medlemmer til kvalitetsvurderingsutvalg for grunnskolene i Overhalla
Vedlegg:

 1. System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Overhalla kommune

 

PS 104/19

Kulturprisen 2019 - Unntatt offentligheten i hht. Off.loven §13, jf. fvl. §13 nr.1

X

PS 105/19 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Selskapsavtale mm.
Vedlegg:
 1. Selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap
 2. Retningslinjer for interkommunal klagenemnd
 3. Retningslinjer for valgkomiteen
 4. Retningslinjer for kontraheringsutvalg