Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

 

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 59/20

Høring - endring av vilkår for tillatelse til bruk av snøskuter til egen hytte

 

PS 60/20

Lokale retningslinjer for behandling av en del saker innen landbruk

 

PS 61/20

Kommunal slamforskrift
Vedlegg:

 1. Kommunal slamforskrift for MNA-kommuner

 

PS 62/20

Høydebasseng Ryggahøgda - nytt styringssystem og skifte av innmat

 

PS 63/20

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gryta og fradeling av bebygd tun, 8/1 - Hanne Wold. Ny behandling.

 

PS 64/20

Søknad om kjøp av tilleggstomt, Kroken 2, Hunn boligfelt - Hans Petter Lund og Ellen Beathe Berg Volden

 

PS 65/20

TV-aksjonen 2020 - Anmodning om å opprette kommunekomite
Vedlegg:

 1. Brev fra Fylkesaksjonsleder i Trøndelag, datert 28.4.20

 

PS 66/20

Valg av varamedlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

PS 67/20

Valg av medlemmer til styre for A.D. Lund skogfond

 

PS 68/20

Valg av styre for Elias Hildrums legat for inneværende valgperiode frem til okt. 2023

 

PS 69/20

Virksomhetsrapport 1. tertial 2020
Vedlegg:

 1. Virksomhets- og regnskapsrapportering 1. tertial 2020

 

PS 70/20

Årsberetning og årsregnskap 2019 Midtre Namdal samkommune
Vedlegg:

 1. Årsberetning og årsregnskap Midtre Namdal samkommune 2019
 2. Revisjonsberetning 2019 - MNS
 3. Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Namdal samkommunes regnskap 2019
 4. Årsregnskap med noter

 

PS 71/20

Årsmelding 2019
Vedlegg:

 1. Årsberetning og rapport 2019

 

PS 72/20

Årsregnskap 2019
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2019
 2. Revisjonsberetning 2019
 3. Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2019

 

PS 73/20

Revidert økonomiplan 2020-2023

 

PS 74/20

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 75/20

Valg av jordskiftemeddommere fra perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 76/20

Valg av meddommere for Namdal Tingrett for perioden 1.1.2024-31.12.2024

 

PS 77/20

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024