Les og last ned sakliste til formannskapet her.

Saksliste 

 

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 1/20

1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde - offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Plankart, datert 1.10.2019
 2. Planbestemmelser, datert 1.10.2019
 3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 1.10.2019
 4. Innkomne innspill i saken med kommentarer fra plankonsulent
 5. Geoteknisk vurdering, 1.12.2016
 6. ROS-analyse, datert 1.10.2019
 7. Lengdeprofil vei 1, datert 22.11.2019
 8. Lengdeprofil SGS2 (GS ned til Hunn sentrum), datert 22.11.2019
 

PS 2/20

Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark - Høring

 

PS 3/20

Vikavegen, parsell 6, Overhalla kommune - avslag på søknad om bygging av skogsbilveg.
Vedlegg:

 1. Samlet dokument vedlegg 1-12 i saken
 

PS 4/20

Navnesak i Overhalla kommune - Navn på boligveg ved Skiljåsaunet

 

PS 5/20

Finansiering av utbygging av elektrisk infrastruktur og veg på Skage industriområde

 

PS 6/20

Klage over avslag på søknad om fradeling av tomt til boligformål m.v. - 65/1 og 3, Bjarne Flasnes.

 

PS 7/20

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av boligtomt, 10/1 Marthe Formo Aagård og John Ove Aagård.

 

PS 8/20

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av tilleggstomt til Efri Halfa  - Statskog SF, gnr. 87, bnr. 1.

 

PS 9/20

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av tilleggstomt til bolig- gnr. 31, bnr. 6, Gidsken Sellæg Asbøll og Kjell Inge Asbøll

 

PS 10/20

Søknad om kjøp av industritomt på Skage industriområde - Byggmester Bjørn Sjåstad AS.

 

PS 11/20

Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes og rehabilitering av trykkøkningsstasjon Lille-Amdal

 

PS 12/20

Forprosjekt - Ny hovedvannledning under Namsen fra Øysletta til Bertnem

 

PS 13/20

OBUS uteområde - økt finansiering av prosjektet
Vedlegg:

 1. Presentasjon ulikt utstyr
 2. Saksfremlegg 2019/400-1
 3. Kostnadsoverslag OBUS

 

PS 14/20

Valg av 17.maikomite 2020

 

PS 15/20


Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Museet Midt IKS

 

PS 16/20

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS

 

PS 17/20

Valg av medlem til styret i Hildremstunet borettslag for perioden 2020 - 2023

 


PS 18/20
 

Valg av representant og vararepresentanter til styret i Konovatnet fellesvannverk for perioden 2020-2023
 
 

PS 19/20

Høring - Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF

 

PS 20/20 Søknad om kjøring av gravemaskin fra p-plass Leirdalen til egen hytte ved Tømmersjøen - Sven Barø  
PS 21/20 Varmereduserende tiltak ved Helsesenteret
Vedlegg: