Barnehagen skal ifølge Lov om barnehager, arbeide i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
For å oppnå et godt samarbeid er det viktig at vi kjenner hverandres metoder og mål.
Vi ønsker gjensidig åpenhet omkring vårt felles ansvar for barna, og vi vil gjerne ha spørsmål, reaksjoner og kommentarer på det vi gjør.
For å kunne gjøre forbedringer og prøve nye metoder, må vi få tilbakemelding på hvordan vi arbeider for og med det enkelte barn.
 
 
Foreldrerådet 
består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger 5 representanter til et foreldreutvalg.
 
Foreldreutvalget skal fungere som et bindeledd mellom foreldregruppa og barnehagen. Spørsmål, kommentarer og ideer når det gjelder barn, foreldre og barnehagen kan rettes til foreldreutvalget. Utvalget har også ansvar for å planlegge eventuelt foreldremøte om våren i samråd med personalet.
 

Samarbeidsutvalget 
består av to representanter fra foreldrerådet, to representanter fra kommunen(eier) og to representanter fra de ansatte.
Samarbeidsutvalget skal ifølge Lov om barnehager (Barnehageloven) være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer.

Samarbeidsutvalget skal:
  • Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av lover, vedtekter og budsjett.
  • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
  • Legge fram forslag til budsjett
  • Uttale seg om endring av vedtekter
  • Uttale seg om personalinstrukser.