Eldrerådet har første halvår av 2018 hatt flere viktige saker opp til behandling/på agendaen. Kommunens demensplan, planen for Ranemsletta sentrum, helsesentertomta, hverdagsmestring, velferdsteknologi (nytt varslingsanlegg på helsesenteret), forebyggende hjembesøk mm. Vi har tatt initiativ til og samarbeider nå med Frivilligsentralene og kommunen, om å gjennomføre informasjonsmøter på begge frivilligsentralene med tema: Digital folkeopplysning.  Det kommer mere informasjon om dette i høsthalvåret. Ellers blir det markering av "Eldres dag" også i høst, arrangementet er under planlegging, men det tas sikte på et arrangement på Solvoll den 15. oktobers så sett av datoen allerede nå!

Til slutt: Eldrerådet er spesielt opptatt av eldre si helse og oppfordrer folk til å delta på Hunt4! Eldrerådet i Overhalla deltar! Vi oppfordrer alle til å ta imot invitasjonen som kommer i posten, svar på mottatte spørreskjema og delta du også!
Les om Hunt4

Her kan du lese Eldrerådets referater. Fra høsten av vil møtene/sakliste, bli publisert på kommunens hjemmeside.

Inntil da, GOD SOMMER!