Kommunene som samfunn er satt overfor store utfordringer. Derfor er det viktig at samarbeidsaktører snakker sammen, forbereder seg og avklarer hvordan vi skal jobbe til beste for våre innbyggere.
 
Frivilligheten er viktig i den fasen vi er inne i og beredskapsrådets møte  var viktig for å høre hva Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Sanitetsforeningen kan bidra med. 
Et av de viktige temaene som ble diskutert, var ensomhet blant unge og gamle. Beredskapsrådet vil derfor oppfordre alle til å se rundt seg og ta initiativ overfor dem som føler seg bekymret eller ensom. Det vil oppleves som verdifullt for både giver og mottaker!