Hensikten med avlastning er å

 • hindre utmattelse av omsorgsarbeidet
 • gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie
 • gi mulighet til å leve et liv med "vanlige" aktiviteter
 • være til nytte og glede for barnet
 • gi trygghet og kontinuitet
 • gi mer tid og overskudd til eventuelle søsken

Beskrivelse og målgruppe

Tjenesten gjelder for barn under 18 år.

 • det må foreligge egen søknad
 • søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • søker må være hjemmeboende
 • søker må ha en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemming som medfører behov for hjelp i eget hjem
 • det må ved behov foreligge nødvendige legeopplysninger

Søker må fylle vilkårene i § 4.3 i lov om sosiale tjenester.

Vilkår

Tjenesten tildeles omsorgsyter for at denne skal kunne ivareta omsorgsoppgaven over tid. Omsorgsmottaker må være helt avhengig av bistand. Familiens situasjon som helhet vektlegges i utmåling av tjenesten.