Kommunen er gitt myndighet for tildeling av bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Det er hjemlet i alkoholloven med forskrifter. Som bevillingsmyndighet har kommunen anledning til å utforme sin alkoholpolitikk innenfor rammene av regelverket. Denne skal utformes i en alkoholpolitisk handlingsplan.

Kommunestyret har i sitt møte 24.11.20 behandlet og vedtatt at forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Overhalla kommune legges ut til offentlig høring.
Vi vil gjerne ha innspill til planen.

Eventuelle innspill og merknader sendes innen 15.12.20 til: postmottak@overhalla.kommune.no eller til: Overhalla kommune, Barlia 37, 7863 Overhalla.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 - Høringsutkast