Organiseringen

Kommunen er organisert i to hovednivåer: kommunedirektørfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg samarbeider Overhalla kommune med andre kommuner om flere tjenester. Fra 1.1.2020 er Namsos kommune vertskommune for samarbeid om bl.a. barnevern, PPT, NAV, kommuneoverlege, legevakt, lønn og regnskap og IKT. Tidligere organisering av samarbeidsområdene gjennom Midtre Namdal samkommune (MNS) ble avviklet fra 1.1.2020.

Fra 1. juni 2021 er landbruk og natur etablert som en felles tjeneste for Overhalla kommune og Grong kommune. Overhalla kommune er vertskommune for ordningen.

Overhalla kommune har felles brann- og redningsvesen med Høylandet kommune og Grong kommune, hvor Grong kommune er vertskommune for brannmannskapene.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom kommunedirektørfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

Kommunedirektørfunksjonen

Kommunedirektørfunksjonen består av kommunedirektøren og kommunedirektørens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for kommunedirektøren rullerer annethvert år mellom de to kommunalsjefene. Kommunalsjef oppvekst er stedfortreder i 2023.

På vegne av kommunedirektøren forestår de to kommunalsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne. Kommunalsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med kommunedirektøren.

Teknisk sjef (enhetsleder) ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Kommunedirektørfunksjonen (kommunedirektørens ledergruppe) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Kommunedirektørfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Kommunedirektør:

Trond Stenvik

Kommunalsjef oppvekst:

Grete Mo

Kommunalsjef helse/omsorg:

Bente Eidesmo

Personalsjef:

Asle Lydersen

Økonomisjef:

Roger Hasselvold

Stabs- og støttefunksjoner

Omfatter:

IKT-seksjonen (leder: Ove Lidbom), 

Personalseksjonen (leder: Asle Lydersen), 

Økonomiseksjonen med lønn, regnskap, innfordring, anskaffelser, økonomiplanlegging og –oppfølging (leder: Roger Hasselvold), 

Seksjon Servicesenter med informasjonstjeneste, publikumsmottak, post/arkiv, oppfølging politiske utvalg, samt en del oppgaver som ligger til sentraladministrasjonen. 

Tjenesteenheter

Enhetslederne har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

Enhetsledere

Enhet:

Tittel:

Navn:

Skage barnehage

Styrer

Marit Haugen

Ranemsletta barnehage

Styrer

Janne Olsen Strand

Hunn skole

Rektor

Carina Bergin Gustavsen

Overhalla barne- og ungdomsskole

Rektor

Sara Kværnø Saugen

Overhalla sykeheim

Oversykepleier

Karianne Ahlin

Hjemmetjenester

Enhetsleder

Beate Galguften Aunet

Helse og familie

Enhetsleder

Anne Finseth

Bo- og miljøtjenesten

Enhetsleder

Geir Rasmussen

Kultur og samfunn

Enhetsleder

Siri Hongseth

Teknisk

Teknisk sjef og beredskapskoordinator

Hanne Marthe Breivik

Landbruk og natur

Enhetsleder

Roy Svarliaunet