Les og last ned saklista til formannskapet her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 55/19

TV-aksjonen NRK Care 2019 - kommunalt bidrag

 

PS 56/19

Valg av setteordfører for perioden 5.10. - 12.10.19

 

PS 57/19

Ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt i Overhalla kommune - sluttbehandling
Vedlegg:

 1. Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
 2. Særutskrift offentlig ettersyn, FOR-sak 41/19, 4.6.19

 

PS 58/19

Reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår
Vedlegg:

 1. Folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår

 

PS 59/19

Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Vedlegg:

 1. Skatteoppkreverens årsrapport 2018
 2. Skatteetatens kontrollrapport 2018
 3. Kontrollutvalgets behandling

 

PS 60/19

Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)
Vedlegg:

 1. Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal (namdal regionråd)

 

PS 61/19

Sjåenget steinuttak - fastsettelse av planprogram
Vedlegg:

 1. Planprogram for Sjåenget steinuttak - revidert 24.6.2019
 2. Innkomne uttalelser/innspill til forslag til planprogram:

 

PS 62/19

Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell
Vedlegg:

 1. Framtidig eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell fra Namdal Rehabilitering - Rapport
 2. Protokoll representantskapsmøte 30.04.19
 3. Gjeldende selskapsavtale fra 2014.

 

PS 63/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd hyttetomt