Det overordnede målet med rusarbeidet er å kunne gi brukerne i kommunen mer helhetlige, tilgjengelige, samordnede og individuelt tilpassede tiltak.

En viktig del av det rusforebyggende arbeidet er å ha kjennskap til ungdomsmiljøet i kommunen, og på bakgrunn av det kunne gi råd og veiledning til foresatte med ungdommer i hjemmet. Kommunen kan tilby frivillig urinprøvetaking av ungdommer.


Kontaktperson for rusforebyggende arbeid


Vi har følgende målsettinger ved det rusforebyggende arbeidet:

  • Godt samarbeid med politiet i forhold til oppfølging av ruskontrakter
  • Heve debutalder på alkohol. Herunder videreføring av kjærlighet og grenser, MOT, foreldremøter rundt tema alkohol, narkotika og tobakk
  • Økt kunnskap blant ansatte på rus. Gjennomføring av tegn og symptomkurs for ansatte
  • Utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner
  • Kursing og gjennomføring av tiltak for å forebygge vold
  • Gjennomgang og eventuelle endringer i den ruspolitiske handlingsplanen
  • Fokus på bruk av individuell plan til ungdommer i målgruppen
  • BAPP-grupper for aldersgruppene 8-12 år og 13-16 år, som er et tilbud til barn og unge med foreldre som er psykisk syke eller rusavhengige
  • Lavterskeltilbud for unge i risikogruppen og rusavhengige i tidlig fase, og eventuelt deres pårørende
  • Bruk av SAMPRO, en elektronisk Individuell Plan, som skal gjøre planen lettere tilgjengelig for brukerne og andre involverte parter i ei ansvarsgruppe

Om Rus- og psykisk helsetjeneste