I henhold til brann og eksplosjonsvernloven skal brannvesenet utføre følgende oppgaver:

  • Informasjons og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann og brannverntiltak
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • Ulykkesforebyggende oppgaver
  • Utføre bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Være innsatsstyrke i forbindelse med brann
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • Utføre andre oppgaver som det blir gitt pålegg om


Kontakt oss
Namdal brann og redningsvesen

 
Organisering
Kommunene Grong, Overhalla og Høylandet har vedtatt et interkommunalt samarbeid organisert som vertskommunemodell innenfor fagområdet brann og redning. 
Brannordning for Namdal brann- og redningsvesen, samt Risiko og sårbarhetsanalyse (godkjent av kommunestyret 18.04.17)
Nyhet om etablering av samarbeid i kommunene (2015).Aktuelt

De siste årene har det kommet en rekke endringer i regelverket som regulerer håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Også kommunenes rolle er endret ved at kommunen nå er den primære tilsynsmyndigheten på området.
Direktoratet for brann og sikkerhet (DSB) har tatt i bruk et nytt system som gjør at en rekke dokumenter som tidligere ble sendt per post nå skal sendes elektronisk til DSB. Les mer om regelverk, veiledninger mm.