Organisasjonskart fra oktober 2020

 

Organiseringen

Kommunen er organisert i to hovednivåer: kommunedirektørfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg samarbeider Overhalla kommune med andre kommuner om flere tjenester. Fra 1.1.2020 er Namsos kommune vertskommune for samarbeid om bl.a. barnevern, PPT, NAV, kommuneoverlege, legevakt, lønn og regnskap, IKT og sentralbordtjeneste. Tidligere organisering av samarbeidsområdene gjennom Midtre Namdal samkommune (MNS) ble avviklet fra 1.1.2020. Fra samme tidspunkt er landbruk og natur en egen enhet i Overhalla kommune.

Overhalla kommune har felles brann- og redningsvesen med Høylandet kommune og Grong kommune, hvor Grong kommune er vertskommune for brannmannskapene.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom kommunedirektørfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

 

Kommunedirektørfunksjonen

Tittel på øverste leder for kommunens administrasjon ble endret fra rådmann til kommunedirektør av kommunestyret 27.10.2020. Samtidig har kommunedirektøren endret tittel på fagsjef oppvekst og fagsjef helse og omsorg til kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse og omsorg.

Kommunedirektørfunksjonen består av kommunedirektøren og kommunedirektørens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for kommunedirektøren rullerer annethvert år mellom de to kommunalsjefene. Kommunalsjef helse er stedfortreder i 2020.

På vegne av kommunedirektøren forestår de to kommunalsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne. Kommunalsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med kommunedirektøren.

Kommunalsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Kommunedirektørfunksjonen (kommunedirektørens ledergruppe) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Kommunedirektørfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Kommunedirektør: Trond Stenvik
Kommunalsjef oppvekst: Grete Mo
Kommunalsjef helse/sosial: Bente Eidesmo
Personalsjef: Asle Lydersen
Økonomisjef: Roger Hasselvold


Stabs- og støttefunksjoner

Omfatter:

  • IKT-seksjonen (leder: Ove Lidbom), 
  • Personalseksjonen (leder: Asle Lydersen), 
  • Økonomiseksjonen med lønn, regnskap, innfordring, anskaffelser, økonomiplanlegging og –oppfølging (leder: Roger Hasselvold), 
  • Seksjon Servicesenter med informasjonstjeneste, publikumsmottak, post/arkiv, oppfølging politiske utvalg, samt en del oppgaver som ligger til sentraladministrasjonen (leder: Julie Brucker).

 

Tjenesteenheter

Enhetslederne har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

Enhet: Tittel: Navn:
Skage barnehage Styrer Marit Haugen
Ranemsletta barnehage Styrer Janne Olsen Strand
Moamarka barnehage 
(midlertidig stengt)
Styrer (midlertidig vakant)
Hunn skole Rektor Carina Bergin Gustavsen
Overhalla barne- og ungdomsskole Rektor Sara Kværnø Saugen
Overhalla sykeheim Oversykepleier Karianne Ahlin
Hjemmetjenester Enhetsleder Trude Lerfald
Helse og familie Enhetsleder Anne Finseth
Bo- og miljøtjenesten Enhetsleder Geir Rasmussen
Kultur og samfunn Enhetsleder Siri Hongseth
Teknisk Teknisk sjef Hanne Marthe Breivik
Landbruk og natur Enhetsleder Oddbjørn Riseth