I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-2, 12-6, 12-9 og 14-2, samt Forskrift om konsekvensutredning, kunngjøre herved oppstart av områderegulering for Hunnaåsen boligområde, med tilhørende konsekvensutredning og høring av forslag til planprogram.

Formannskapet har i møte den 5.9.17, i sak 64/17, vedtatt å legge forlag til planprogram til offentlig ettersyn.

Grunneier og forslagsstiller er Gunnar Brattberg, eiendommen Hunn 13/1.

Planarbeidet skal utføres i samarbeid mellom Arkplan Arkitektkontor og kommunen.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt boligområde med inntil 150 nye boenheter på Hunnaåsen.

Det nye boligområdet er planlagt øst for det kommunale boligfeltet i Skageåsen. Forslag til planprogram belyser aktuelle problemstillinger og særlige hensyn som må ivaretas gjennom planarbeidet.

Forslag til planprogram er i tidsrommet 10.11. - 22.12.2017 lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Kommunens planregister (søk på Planid.: 174420160004 eller planens navn)
Teknisk avdeling, Adm.bygget 3.etg.
Arkplan Arkitektkontor, Verftsgata 16, Namsos

Etter høringsperioden fastsettes endelig planprogram av kommunen.

Uttalelse til forslag til planprogram og/eller til reguleringsplanarbeidet må være innkommet innen 22.desember 2017, og sendes/leveres til ARKPLAN AS, PB 172, 7801 Namsos, eller på e-post til nsk@arkplan.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet rettes til Arkplan tlf. 74 27 11 33 v. Nils Sigurd Klykken.

 logo arkplan.bmp